Home Informatie en FAQ Opleidingen Onderwijs Links Cv tips Disclaimer Contact
Schoolvacature vraagt geen vergoeding voor het plaatsen van vacatures!

Onderwijs Nederland

In Nederland valt het onderwijs onder het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In Nederland moet ieder kind vanaf de eerste dag van de maand na de vijfde verjaardag naar school. De volledige leerplicht geldt tot 16 jaar, daarna is een leerling tot en met 18 jaar gedeeltelijk leerplichtig.
Leerlingen van 19 tot 23 jaar zijn kwalificatieplichtig. Dit betekent dat de onderwijsinstelling waar de leerling naar school gaat zijn best moet doen om deze leerlingen op tenminste mbo niveau 2 te laten slagen.


Het basisonderwijs in Nederland is opgedeeld in Openbaar en Bijzonder Onderwijs.


Openbaar Onderwijs
Openbaar Onderwijs is een onderwijsvorm in Nederland die wordt opgericht en onderhouden door de overheid, zonder een bepaalde godsdienstige of andere levensbeschouwelijke als grondslag. Van ouders wordt verwacht dat zij de uitgangspunten van het Openbare Onderwijs onderschrijven. Scholen met het Openbaar Onderwijs worden ook wel 'Overheidsscholen' genoemd.


Bijzonder Onderwijs
Het Bijzonder Onderwijs is een onderwijsvorm in Nederland die door anderen dan door de overheid bestuurd wordt. Dit is vaak een stichting of vereniging. Particulieren of kerkelijke instanties beginnen veelal zo'n stichting of vereniging voor bijzonder onderwijs. Dit Bijzonder Onderwijs kan worden onderverdeeld in 'Confessioneel Bijzonder Onderwijs' en 'Algemeen Bijzonder Onderwijs'. Van ouders wordt ook hier verwacht dat zij in kunnen stemmen met de visie en uitgangspunten van de school.


Speciaal onderwijs
Speciaal Onderwijs is iets anders dan Bijzonder Onderwijs. Speciaal Onderwijs in Nederland is gericht op onderwijs voor kinderen die vanwege leerproblemen, gedragsproblemen of vanwege lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicaps extra zorg op school nodig hebben. Voor kinderen die het speciaal onderwijs hebben gevolgd is het mogelijk door te stromen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Dit kan gevolgd worden tot de leeftijd van 20 jaar.